• Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật

https://drive.google.com/file/d/1P-PNdJ_S38QjOBkMM49jPh2sOWfnQ-d7/view?usp=sharing

  • Quyết định thành lập trung tâm nấm

https://drive.google.com/file/d/1jhEAAL9hRgyOeTsoO6Dlw9Pew4EJZj6O/view?usp=sharing

  • QDQP02 đổi tên trung tâm nấm của UBND tỉnh Hà Tĩnh.signed

https://drive.google.com/file/d/1RWNZfQbvUOf8zhWsT6Zq_4PiUC88fCJV/view?usp=sharing