Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, chuyển giao, phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu; điều tra, nghiên cứu bảo tồn, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu về sản xuất và đời sống và thực hiện các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của cả tổ chức, cá nhân.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Tham gia xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về nghiên cứu, phát triển nấm và tài nguyên sinh vật khi được cấp có thẩm quyền ban hành;

–  Nghiên cứu bảo tồn và phát triển bền vững nấm và tài nguyên sinh vật;

– Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; lựa chọn, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm. Đào tạo cán bộ kỹ thuật và cấp chứng nhận, hướng dẫn, tập huấn cho người dân trong lĩnh vực trồng nấm và một số lĩnh vực khác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đồng thời sản xuất và lưu trữ giống gốc, giống F1, F2, F3;

– Tổ chức sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nấm; làm đầu mối bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm cho các cá nhân, đơn vị trồng nấm trong và ngoài tỉnh. Chuyển giao kỹ thuật trồng nấm cho nông dân, sản xuất và cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại giống nấm, bịch nấm cho nhu cầu sản xuất của từng địa phương trong và ngoài tỉnh;

– Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Khi có điều kiện có thể mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ khác theo quy định;

– Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật; thực hiện các nghiên cứu về Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên sinh vật, sản xuất một số sản phẩm khoa học và công nghệ khác dựa trên các kết quả nghiên cứu;

– Thực hiện dịch vụ xây dựng, kinh doanh các loại vật liệu, công nghệ xây dựng mới, lắp đặt các thiết bị công trình có ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kinh doanh các sản phẩm khoa học và công nghệ liên quan;

– Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở; thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

– Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở. Thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

– Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác văn thư – lưu trữ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

(Theo Quyết định số 1951/ QĐ-SKHCN ngày 24/11/2022 của Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh)