• I. GIỚI THIỆU CHUNG

* Lãnh đạo trung tâm:

Phó Giám đốc phụ trách: Lê Ngọc Nhân – số điện thoại: 091.516.75.78

Phó giám đốc: Trần Hậu Khanh – Số điện thoại: 091.370.53.84

*Cơ cấu tổ chức:

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp: Trưởng phòng Lê Đình Quân – Số điện thoại: 091.58.111.85

+ Phòng Kỹ thuật Công nghệ Sản xuất: Trưởng phòng Lê Như Sang – Số điện thoại: 091.299.6547

* Chi bộ Đảng 2020 -2025:

Bí thư chi bộ: Lê Ngọc Nhân

Phó bí thư chi bộ: Trần Hậu Khanh

* Công đoàn trung tâm:

Ông: Trần Hậu Khanh – Phó giám đốc trung tâm – Chủ tịch công đoàn

* Đoàn thanh niên:

Đồng chí: Lê Đình Quân – Bí thư đoàn

  • II. TRỤ SỞ ĐƠN VỊ 
 

Địa chỉ:

số 53 – đường Sông Cày – TT Thạch Hà – H Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:

02393.845.688
   

Email:

 trungtamnamhatinh@gmail.com

Website:

trungtamnamhatinh.com