I. GIỚI THIỆU CHUNG

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, chuyển giao, phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu; điều tra, nghiên cứu bảo tồn, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu về sản xuất và đời sống và thực hiện các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật.

2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; lựa chọn, chuyển giao, nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm. Đào tạo cán bộ kỹ thuật và cấp chứng chỉ, hướng dẫn, tập huấn cho người dân trong lĩnh vực trồng nấm và một số lĩnh vực khác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đồng thời sản xuất và lưu giữ giống gốc, giống F1, F2, F3.

3. Tổ chức sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nấm; làm đầu mối bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm cho các cá nhân, đơn vị trồng nấm trong tỉnh. Chuyển giao kỹ thuật trồng nấm cho nông dân, sản xuất và cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại giống nấm, bịch nấm cho nhu cầu sản xuất của từng địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Khi có điều kiện có thể mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ khác theo quy định.

5. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ  phù hợp với quy định của pháp luật; Thực hiện các nghiên cứu về KH&CN trong lĩnh vực tài nguyên sinh vật, sản xuất một số sản phẩm KHCN khác dựa trên các kết quả nghiên cứu.

6. Thực hiện dịch vụ xây dựng, kinh doanh các loại vật liệu, công nghệ xây dựng mới, lắp đặt các thiết bị công trình có ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kinh doanh các sản phẩm khoa học và công nghệ liên quan.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

b. Quyền hạn

1. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng KH &CN, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, được đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH &CN.

2. Được tự chủ về tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, được chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

3. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động KH &CN và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

(Theo Quyết định số 957/ QĐ-SKHCN ngày 31/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN)

 

II. TRỤ SỞ ĐƠN VỊ   

Địa chỉ:

số 53 – đường Sông Cày – TT Thạch Hà – H Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:

02393.845.688

Fax:

 

Email:

 trungtamnamhatinh@gmail.com

Website:

trungtamnamhatinh.com